Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Οδηγίες για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.


 Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας  (Αρ.Πρωτ.147633/Γ2/11-10-2013/ΥΠΑΙΘ) μας δίνει τις παρακάτω οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α΄ Γυμνασίου
Σκοπός και στόχοι του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας Α΄ Γυμνασίου
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στην
οικογένεια και στην κοινότητα. To μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συμβάλλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Η Οικιακή Οικονομία προσφέρει
γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και
αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ευημερία του
ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Στις Διδακτικές Οδηγίες που ακολουθούν, ο εκπαιδευτικός θα βρει τους γενικούς στόχους
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) τον προτεινόμενο χρονικό προγραμματισμό, τις βασικές
πηγές, τις θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, καθώς και ενδεικτικά σχέδια εργασίας.

1. Γενικοί στόχοι
Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος  (10 ώρες)
- Οι μαθητές προσεγγίζουν το θεσμό της οικογένειας και τη σημασία του για την
προσωπική και κοινωνική ζωή. Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της
ελληνικής οικογένειας, κατανοούν το ρόλο της οικογενειακής ανατροφής και διαπαιδαγώγησης,
αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες για συνεργασία και
συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες.

Οικονομικά της οικογένειας (5 ώρες)
- Αντιλαμβάνονται τη σημασία των οικονομικών πόρων και ζητημάτων που απασχολούν
την οικογένεια και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα «οικογενειακού προϋπολογισμού» και
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Διατροφή (10 ώρες)
- Συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της διατροφής στην καθημερινή ζωή και
ευαισθητοποιούνται για θέματα ποιότητας, υγιεινής διατροφής και διαιτολογίας, καθώς και
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Αγωγή Υγείας (8 ώρες)
- Γνωρίζουν τον εαυτό τους και αντιλαμβάνονται τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής
φροντίδας, αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από βιωματική μάθηση και κριτική
γνώση ώστε να καλλιεργούν στάσεις αυτοπεποίθησης και αυτοελέγχου με σκοπό την σωστή
λήψη αποφάσεων.
Πρόληψη ατυχημάτων (7 ώρες)
- Αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για την αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση
ατυχημάτων, ασκούνται στην κυκλοφοριακή αγωγή και αποφεύγουν τη βία.
Κατοικία (5 ώρες)
-Γνωρίζουν τη πολλαπλή σημασία της κατοικίας για τον άνθρωπο, την αξία της
παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καλλιεργούν την καλαισθησία και αποκτούν
γνώσεις για την λειτουργικότητα, αισθητική και υγιεινή της κατοικίας.
Ενδυμασία (5 ώρες)
- Αποκτούν γνώσεις και πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας, για την
ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, τις πρώτες ύλες, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και στοιχεία
για την αισθητική και υγιεινή της ενδυμασίας.
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο
(ομάδα), ομοιότητα-διαφορά, χώρος, χρόνος.
2. Προτεινόμενες στρατηγικές μάθησης:
-  Βιωματική μάθηση
-  Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
-  Διευρευνητική μέθοδος
-  Μέθοδος κατάκτησης εννοιών
-  Παρακολούθηση βίντεο, φιλμ, εικόνων, βασισμένη σε φύλλα εργασίας από την εκπαιδευτική
τηλεόραση ή από άλλους εγκεκριμένους ιστότοπους
-  Ανακαλυπτική παρατήρηση βασισμένη σε φύλλα εργασίας από εικονογραφημένο υλικό και
έργα Τέχνης
-  Χρήση Τ.Π.Ε. και διαδραστικού πίνακα, (σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει η κατάλληλη
υποδομή), δημιουργία διαφανειών και συστηματική χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο
ιστότοπος http://www.e-yliko.gr/default.aspx.
-  Διδασκαλία με διάλογο
-  Εννοιολογικός χάρτης
-  Καταιγισμός ιδεών
3. Διδακτικά εργαλεία
Πέρα από το διδακτικό βιβλίο του μαθητή ο διδάσκων οφείλει να αξιοποιεί τις προτάσεις του
Βιβλίου του Εκπαιδευτικού, καθώς και τον  Εργαστηριακό Οδηγό Α Γυμνασίου (βλ.
http://dschool.edu.gr/). Ποικίλα πολυμεσικά εργαλεία καθώς και ποικίλο διδακτικό υλικό μπορεί
να αναζητήσει στο  Φωτόδεντρο, Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
για την Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση, σχεδιαστής ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (βλ.
http://photodentro.edu.gr/jspui/),στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Επιχειρησιακό Πρ/μα «Εκπαίδευση
και δια Βίου Μάθηση» (βλ. http://repository.edulll.gr/edulll/).

4. Προτεινόμενα σχέδια εργασίας
1. Η οικογένεια στο χώρο και στο χρόνο. Σε συνεργασία με τους καθηγητές των Ξένων
Γλωσσών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας να ερευνήσετε τα χαρακτηριστικά των οικογενειών
άλλων χωρών και λαών και να τα συγκρίνετε με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής
οικογένειας. Να διαπιστώσετε διαφορές, ομοιότητες και αλλαγές μέσα στο χώρο και στο χρόνο
και να εξηγήσετε την αιτία τους.
2. Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από τον Συνήγορο
του Παιδιού, από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και από άλλους φορείς για την
ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων:
(http://issuu.com/synigorostoypaidioy/docs/syntagi prostasia internet  http://internet-safety.sch.gr/  http://www.saferinternet.gr/  (Για ένα ασφαλές διαδίκτυο)
http://www.sch.gr/#  Υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος
http://www.antibullyingnetwork.gr/  (Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο)
http://europa.eu/youth/eu/article/κυβερνοεκφοβισμός-όταν-ο-εκφοβισμός-μεταφέρεται-στο-διαδίκτυο el
3. Ομάδες Τροφίμων. Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με θέμα συγκέντρωση
πληροφοριών για κάθε ομάδα τροφίμων και προτάσεις για τη δημιουργία του ιδανικού
διαιτολογίου με βάση το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, προτάσεις εβδομαδιαίου διαιτολογίου.
4. Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας στην περιοχή σας. Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών
εργασιών με θέμα συγκέντρωση πληροφοριών, κατασκευές μακέτας, συγκριτική παρουσίαση και
ερμηνεία για την εξέλιξη της ανθρώπινης κατοικίας μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
5. Παραδοσιακές ενδυμασίες. Καταγραφή και παρουσίαση με τη χρήση ΤΠΕ παραδοσιακών
ενδυμασιών της Ελλάδας και άλλων χωρών. Ομοιότητες και διαφορές, σύγκριση με τη σύγχρονη
ενδυμασία.
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Β΄ Γυμνασίου)
Για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στη Β΄ Γυμνασίου προτείνεται να διδαχθούν τα
κεφάλαια: 1−6 και 8−10 από το διδασκόμενο βιβλίο

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Προταση -ιδέα διδασκαλίας από συνάδελφο!

Σας παραθέτω την δουλειά- ιδέα διδασκαλίας απο την συνάδελφο Καλομοίρα Σιμωτά του 18ου Γυμνασίου Πάτρας την οποία ευχαριστώ για την συμμετοχή της και την διάθεσή που είχε να μοιραστεί μαζί μας τη δουλειά της!
16 Οκτωβρίου :Παγκόσμια ημέρα Διατροφής
Στην πράξη ή αλλιώς στην τάξη…
Αφόρμηση μαθητών:
Γράφηκε στον πίνακα η ημερομηνία (16 Οκτωβρίου) και από κάτω «Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής» και ζητήθηκε από τους μαθητές να καταθέσουν την γνώμη τους για αυτήν την Ημέρα. Τι εκφράζει; Για ποιους λόγους την τιμούμε;
Ακούστηκαν πολλές απόψεις -Ότι θα πρέπει να τρώμε υγιεινά-Ότι σήμερα επιτρέπεται να τρώμε από όλα-μΗΌτι είμαστε τυχεροί που έχουμε να φάμε-Ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν φαγητό και γι αυτό πρήζονται οι κοιλίτσες τους- Ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην υπάρχει πείνα στην Αφρική…. και άλλες πολλές γνώμες. Και τελικά αναρωτηθήκαμε για αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα πως μπορούμε να την τιμήσουμε;; Να την γιορτάσουμε ή να την πενθήσουμε;
Καταλήξαμε ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτήν την ημέρα είναι να μάθουμε, να αποκτήσουμε γνώσεις, πληροφορίες σχετικά με την πείνα στην χώρα μας, τον κόσμο και τρόπους αντιμετώπισης αυτού του παγκόσμιου προβλήματος.
Α. Μαθαίνοντας τι είναι η πείνα
1η δραστηριότητα: Τι σημαίνει να πεινάς;
Ξεκινήσαμε μια συζήτηση σχετικά με το αίσθημα της πείνας, ακολουθώντας μια σειρά ερωτήσεων:
 • Ποιος έφαγε πρωινό σήμερα;
 • Θυμάστε τον εαυτό σας να πείνασε ποτέ πάρα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο να πρέπει να περιμένετε για να φάτε; Πώς νιώσατε;
 • Πώς αισθάνεστε όταν δεν τρώτε πρωινό;
 • Πώς θα αισθανόσασταν εάν δεν τρώγατε ούτε πρωινό ούτε μεσημεριανό;
 • Εάν δε μπορούσατε να φάτε καθόλου ή δεν τρώγατε αρκετά και αισθανόσασταν συνέχεια σε καθημερινή βάση έτσι, πώς πιστεύετε πως θα ήταν η ζωή σας;
 • Ποιες είναι οι συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό όταν πεινάει συνέχεια; Τι δυσλειτουργίες προκαλούνται;
 • Πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα;
 • Πεθαίνουν στην Ελλάδα άνθρωποι από πείνα; Παγκοσμίως;
 • Ποιες χώρες θεωρείται ότι έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πείνας/υποσιτισμού;
 • Ποια είναι τα πιθανά αίτια της πείνας;

Μέσα από τις απαντήσεις τους, οι μαθητές αντιλήφτηκαν ότι ο όρος πείνα χρησιμοποιήθηκε με δύο τρόπους: την σύντομη πείνα, η οποία είναι πολύ πιθανό να ικανοποιηθεί και την συνεχή πείνα, μια κατάσταση, η οποία εξαρτάται κυρίως από φυσικά αίτια/φτώχεια/πόλεμος.

Σημείωση: Κάνουμε ξεκάθαρο πως η έλλειψη αρκετών τροφίμων δεν αποτελεί αίτιο της πείνας. Αντίθετα ο πλανήτης παράγει διπλάσια ποσότητα τροφής από αυτή που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες τροφής του παγκόσμιου πληθυσμού. Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση σε αυτήν.

Β. Ταξιδεύοντας με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
2η δραστηριότητα:
ΜΑΘΑΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ: «… και έφαγαν αυτοί καλύτερα»
Μια αισιόδοξη ιστορία για τον υποσιτισμόhttp://www.msf.gr/playandlearn/,
ένα όμορφο διαδραστικό παιχνίδι με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα του παιδικού υποσιτισμού, μια ασθένεια που προκαλείται συνήθως από την έλλειψη τροφής τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες.
«Μέσα από το παιχνίδι ταξιδέψαμε στο Νίγηρα, στην Αφρική, μια πολύ φτωχή χώρα όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Επισκεφτήκαμε ένα πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που βρίσκονται εκεί να θεραπεύσουν υποσιτισμένα παιδιά. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε και να διαδώσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα του υποσιτισμού με στόχο την καταπολέμησή του».
Στο τέλος του παιχνιδιού μας ζητήθηκε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, να ενωθούν οι φωνές μας κατά του υποσιτισμού. Σας παραθέτω μερικά…
 • «Αντί να πεθαίνουν τα παιδιά από υποσιτισμό, ας πεθάνει αυτός…»
 • «We also want to help…»
 • «Μπορούμε όλοι αρκεί να προσπαθήσουμε..»
 • «Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε…»
 • «Συγκινήθηκα από το έργο τους, θα ήθελα να προσφέρω για αυτά τα παιδιά»
Ύστερα από όλον αυτό τον καταιγισμό γνώσεων, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και πρότειναν τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στην ερώτηση ενός μαθητή: «Κυρία, πως μπορούμε να στείλουμε RUTF (τροφή πλούσια σε βιταμίνες-μέταλλα, φυτικά έλαια, φυστικοβούτυρο, γάλα σε σκόνη) σε αυτά τα παιδιά;;» μια συμμαθήτρια απάντησε-διατύπωσε ότι θα προτείνει στην υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής εφημερίδας τα μηνιαία έσοδα της εφημερίδας να δωθούν δωρεά σε κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Γιατροί Χωρίς Συνορα, Γιατροί του Κόσμου, Actionaid) με στόχο την ενίσχυση του έργου της.
Πηγές:
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Αναβολή συνάντησης!

Η παιδαγωγική συνάντηση που ειχε προγραμματιστεί για την Αχαια για τις 16 Οκτωβρίου αναβάλλεται για μια επόμενη ημερομηνία που οταν καθοριστεί θα την μάθετε αμέσως και θα ειδοποιηθείτε με έγγραφο μου!!!!!
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Φύλλο εργασίας στη γεωγραφία!Ανοίγουμε από το λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ επιλέγουμε ΑΝΕΜΟΙ, ΒΡΟΧΕΣ και παρατηρούμε το κινούμενο σχέδιο.
Γράφουμε πως δημιουργείται η βροχή ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Τι μας δείχνει ο χάρτης βροχοπτώσεων της Ελλάδας; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί βρέχει περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα; ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Παρατηρείστε τα κλιματογράμματα (δηλαδή τα διαγράμματα που δείχνουν τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις για κάθε μήνα του χρόνου) της Κέρκυρας, της Φλώρινας και της Λάρισας.
Συμπληρώστε τον πίνακα

Μήνας
Κέρκυρα
Φλώρινα
Λάρισα
Θερμοκρασία
σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Θερμοκρασία σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Θερμοκρασία σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Ιανουάριος
10
140
Ιούλιος
26
10
Νοέμβριος
14
190

Τι σχέση έχει η θερμοκρασία με το ύψος βροχής ( στην Ελλάδα); ……………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................................
Παρατηρείστε τώρα τον παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων:


Σε ποιές περιοχές της γης βρέχει λιγότερο; …………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Σε ποιές περιοχές της γης βρέχει περισσότερο; ……………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Συγκρίνουμε τον παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων (στην προηγούμενη σελίδα) με τον παγκόσμιο χάρτη στο λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ από την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τι κλίμα έχουν οι περιοχές με το μεγαλύτερο ύψος βροχοπτώσεων;
………………………………………………………………………………………………………...

Πως χαρακτηρίζεται το Μεσογειακό κλίμα; …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Τι σχέση έχει η θερμοκρασία με το ύψος βροχής στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής; Ορλάντο) ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Τι σχέση έχει το ύψος βροχής με τη βλάστηση; ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1. Θαλάσσιο Βροχομετρικό Σύστημα
 2. Το Ηπειρωτικό Βροχομετρικό σύστημα
 3. Το Μεσογειακό Βροχομετρικό σύστημα
 4. Το Μουσωνικό Βροχομετρικό Σύστημα
 5. Το Ισημερινό Βροχομετρικό Συστημα
 6. Το Τροπικό Βροχομετρικό Σύστημα των Ανατολικών ακτών


Στην εικόνα φαίνονται 6 διαφορετικά κλιματογράμματα που απεικονίζουν έξι βροχομετρικά συστήματα. Με ποιο μοιάζουν τα κλιμματογράμματα των Ελληνικών πόλεων; ………………………………………………………………………………………………………..
Άρα στην Ελλάδα τα καλοκαίρια είναι …………………………. και οι χειμώνες ………………..

Στις περιοχές του Ισημερινού οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις εμφανίζονται τους μήνες …………….
………………………………………………………………………………………………………...
Ενώ στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις εμφανίζονται τους μήνες …………………………………………………………………………………………………………


Εκπαιδευτικο Σενάριο στη Γεωγραφία!


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ : Υ∆ΡΟΣΦΑΙΡΑ
 1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Γεωγραφία
 2. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Α' Γυμνασίου
 3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Σπουδών Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» και τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης».
  Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α Γυμνασίου για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ προβλέπεται η διδασκαλία της υδρόσφαιρας ως ενότητας με 6 διδακτικές ώρες.

 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. Στην τάξη υπάρχει εγκατεστημένος υπολογιστής με το λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β Γυμνασίου και σύνδεση στο διαδίκτυο.
 5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  Α) ως προς το γνωστικό αντικείμενο

  Να περιγράφουν πως δημιουργείται η βροχή ως φυσική διαδικασία του υδρολογικού κύκλου
  Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι δεν βρέχει το ίδιο σε όλες τις περιοχές της γης και να μπορούν να περιγράψουν τη διαφορετική κατανομή των βροχών στη γη.

  Να μελετούν χάρτες βροχοπτώσεων και κλιματογράμματα, και να συσχετίζουν το κλίμα με τις βροχοπτώσεις.
  Να περιγράφουν πως δημιουργείται ένα ποτάμι
  Να διακρίνουν τα μέρη ενός ποταμού

  Να ταξινομούν τους ποταμούς της γης
  Να πλοηγούνται κατά μήκος των μεγάλων ποταμών της γης, παρατηρώντας το σχήμα τους, τη θέση των πηγών τους, την ύπαρξη παραποτάμων και δασών.
  Να αναγνωρίζουν στον παγκόσμιο χάρτη τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης
  Να συνδέσουν τα ποτάμια με την ανάπτυξη πολιτισμού
  Να καταγράψουν το ρόλο που παίζουν τα ποτάμια στη ζωή του ανθρώπου
  Να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά της δημιουργίας φραγμάτων στα ποτάμια

  Β) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
  Οι μαθητές να συνεργάζονται και να εκφράζουν την άποψή τους Να συνδέουν το μάθημα της Γεωγραφίας με την πραγματική ζωή
  Παπαϊωάννου Ιωάννα
  Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page2image1280 page2image1448
Να συνδέουν το μάθημα της Γεωγραφίας με άλλα θεματικά πεδία (ιστορία, μουσική, τέχνες...)
Να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση και ότι πολλές φορές το ̈σωστό ̈ δεν είναι απόλυτο και καθολικό.

6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 6 διδακτικές ώρες.
7. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η «Υ∆ΡΟΣΦΑΙΡΑ» έχει ενδιαφέρον διδακτικό γιατί οι μαθητές:
Θεωρούν ότι βρέχει τους χειμερινούς μήνες
∆εν αντιλαμβάνονται ότι δεν βρέχει το ίδιο σε όλες τις περιοχές της γης Πιστεύουν ότι κοντά στον ισημερινό, λόγω υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουμε μεγάλο ύψος βροχής
Οι μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως δημιουργούνται τα ποτάμια και πως σχετίζονται με τις οροσειρές
∆εν έχουν συσχετίσει την ύπαρξη πολιτισμών με τους ποταμούς
∆εν μπορούν εύκολα να υπερασπιστούν τη γνώμη τους με επιχειρήματα

Το μάθημα γίνεται ανακαλυπτικά με καθοδηγούμενη διερεύνηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4 και συνεργάζονται για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας τους.
Συμπληρώνουν ο καθένας το φύλλο εργασίας του, μετά όμως από συζήτηση στην ομάδα. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στην ολομέλεια για να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις.
8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Έχουν ήδη διδαχθεί τον κύκλο του νερού, το κλίμα και τις κλιματικές ζώνες και τους ανέμους.
9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
∆ραστηριότητα 1η:
Ύψος βροχής
Με τη βοήθεια του λογισμικού Α & Β ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν πως δημιουργούνται οι βροχές, ποια η σχέση τους με την ύπαρξη οροσειρών και ποιο είναι το ύψος των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα.
Συγκρίνουν κλιματογράμματα και τα συσχετίζουν με τύπους κλίματος
Θα συσχετίσουν τις βροχές και τις θερμοκρασίες για το μεσογειακό κλίμα.

Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page2image16376 page2image16544 page2image16712 page2image16880 page2image17048 page2image17216 page2image17384 page2image17552 page2image17720 page2image17888 page2image18056 page2image18224 page2image18392 page2image18560 page2image18728 page2image18896 page2image19064 page2image19232 page2image19400 page2image19568 page2image19736 page2image19904 page2image20072 page2image20240 page2image20408  page2image20744 page2image20912 page2image21080 page2image21248 page2image21416 page2image21584 page2image21752 page2image21920 page2image22088 page2image22256 page2image22424 page2image22592 page2image22760 page2image22928 page2image23096 page2image23264 page2image23432 page2image23600 page2image23768 page2image23936 page2image24104 page2image24272 page2image24440 page2image24608 page2image24776 page2image24944 page2image25112 page2image25280 page2image25448 page2image25616 page2image25784 page2image25952 page2image26120 page2image26288 page2image26456 page2image26624 page2image26792 page2image26960 page2image27128 page2image27296 page2image27464 page2image27632 page2image27800 page2image27968 page2image28136 page2image28304 page2image28472 page2image28640 page2image28808 page2image28976 page2image29144 page2image29312 page2image29480 page2image29648 page2image29816 page2image29984 page2image30152 page2image30320 page2image30488 page2image30656 page2image30824 page2image30992 page2image31160 page2image31328 page2image31496 page2image31664 page2image31832 page2image32000 page2image32168 page2image32336 page2image32504   page2image62664 page2image62832 page2image63000 page2image63168 page2image63336 page2image63504 page2image63672 page2image63840 page2image64008 page2image64176 page2image64344 page2image64512 page2image64680

Από παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων μπορούν να παρατηρήσουν ότι δεν συμβαίνει το ίδιο για άλλους τύπους κλίματος.
∆ραστηριότητα 2η: Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου
Με τη βοήθεια video ταξιδεύουμε παρατηρώντας τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου. http://www.greektube.org/content/view/66762/2/
Ορίζουμε το ποτάμι και καταγράφουμε τα μέρη του.
Ταξινομούμε τα ποτάμια ανάλογα με το μήκος τους, τη λεκάνη
απορροής τους και την παροχή τους.
Παρατηρούμε το Νείλο και τον Αμαζόνιο στο GoogleEarth.
Αναζητούμε σε παγκόσμιο γεωφυσικό χάρτη τα μεγαλύτερα ποτάμια της
γης και τα καταγράφουμε ανά ήπειρο και παίζουμε το παιχνίδια με τα
ποτάμια για εμπέδωση.
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=52 ∆ραστηριότητα 3η: Ο ρόλος των ποταμών στη ζωή του ανθρώπου
Α) Τα ποτάμια στο τραγούδι

Ακούμε το τραγούδι http://www.youtube.com/watch?v=xA1arWEGn_0 το ποτάμι των stavento
Καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά του ποταμού που αναφέρονται στο τραγούδι.
Ποιο είναι το ποιο γνωστό μουσικό κομμάτι που εξυμνεί ένα γνωστό ποτάμι της Ευρώπης;
http://www.youtube.com/watch?v=iFBiYvNZnLI
Συζητάμε πως νοιώσαμε και τι συναισθήματα μας δημιουργήθηκαν ακούγοντας το «Ο γαλάζιος ∆ούναβης»του Johann Strauss και «Τα κύματα του ∆ουνάβεως» του Josef Ivanovich
Β) Τα ποτάμια στη Ιστορία
∆ιαβάζουμε το κείμενο που δίνεται και συζητάμε για το ρόλο που
έπαιξαν τα ποτάμια στη ζωή του ανθρώπου στο ιστορικό παρελθόν
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Αναζητούμε πληροφορίες από τη μυθολογία για τους
ποταμούς και από την ιστορία για πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν
σε παραποτάμιες περιοχές.
Γ) O ρόλος των ποταμών στη ζωή του ανθρώπου Μελέτη περίπτωσης : Ο ποταμός Αχελώος
Βλέπουμε το video http://www.youtube.com/watch?v=s4lrcEJUZMU
Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page3image15256 page3image15424 page3image15592 page3image15760 page3image15928 page3image16096 page3image16264 page3image16432 page3image16600 page3image16768 page3image16936 page3image17104 page3image17272  page3image17600 page3image17928 page3image18088 page3image18256 page3image18424 page3image18592 page3image18760 page3image18928 page3image19096 page3image19264 page3image19432 
Στο λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ επιλέγω ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Καταγράφουμε το ρόλο που παίζει ο ποταμός στη ζωή του ανθρώπου σήμερα.
∆) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συλλέγουμε φωτογραφίες από ονομαστά ποτάμια και φτιάχνουμε ένα παγκόσμιο φωτογραφικό χάρτη.
∆ραστηριότητα 4η: Τα υπέρ και τα κατά των φραγμάτων ∆ιαβάζουμε το κείμενο και καταγράφουμε τα υπέρ και τα κατά των φραγμάτων. Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και παίζουμε παιχνίδι ρόλων υπερασπιζόμενοι με επιχειρήματα τους ρόλους μας.
10 μαθητές παίρνουν ρόλους:

∆ήμαρχος, ∆ιευθυντής της ∆ΕΗ, αγρότης, βιολόγος, τουρίστας, αρχαιολόγος, σεισμολόγος, εκπρόσωπος των κατοίκων στα κατάντι του φράγματος, εκπρόσωπος οικολογικής οργάνωσης, δασάρχης
Ένας μαθητής αναλαμβάνει να συντονίσει τη συζήτηση ως δημοσιογράφος και οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι της περιοχής που θα αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι το φράγμα στην περιοχή τους.
∆ραστηριότητα 5η: Ανακεφαλαίωση
Η ανακεφαλαίωση μπορεί να γίνει με παιχνιώδη τρόπο. Με σταυρόλεξα, κουϊζ και παιχνίδια γνώσεων.
ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι
Κάθε τετράδα μαθητών διαλέγει ένα μεγάλο ποτάμι (Νείλος, Αμαζόνιος, Μισσισιπής, Βόλγας, Γάγγης, Γιαν τσε Γιάνκ, Μεκόνγκ, Λένας, Νίγηρας, Κόγκο, ...) και κάνει μια εργασία με θέμα
«Να σας γνωρίσω τον....... (όνομα του ποταμού)» όπου αναφέρει:
Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού (από πού πηγάζει, που χύνεται, ποιες χώρες διαρρέει, δάση που διαρρέει, έχει δέλτα; είναι πλωτός;....)
Πως το ποτάμι επηρέασε τη ζωή των κατοίκων της περιοχής του (μεγάλες πόλεις κοντά στο ποτάμι, φράγματα και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ιχθυοκαλλιέργειες, ....)
Ιστορίες, μύθους και παραδόσεις γύρω από το ποτάμι
Την εργασία παρουσιάζουν μέσα στη τάξη και οι 4 μαθητές όπως αυτοί επιλέξουν

Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες