Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 | By: Eva Krokidi

Διαγώνισμα τετραμήνου

Θα ήθελα να σας δώσω μερικές οδηγίες, γρήγορες, που αφορούν στα διαγωνίσματα του τετραμήνου, τα οποία βέβαια δεν διαφέρουν σε τίποτε, ως προς το περιεχόμενο , από τα διαγωνίσματα που βάζαμε και στο παρελθόν.
Οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν μια ποικιλία.

 • Το πρώτο που θα πρέπει να υπάρχει είναι ένα θέμα βιωματικού- καθημερινού προβλήματος το οποίο θα πρέπει να οδηγεί τους μαθητές σε εφαρμογή των γνώσεων που έχει λάβει στην τάξη στο επίπεδο αξιολόγησης του στο θέμα απόκτησης αξιών και των ειδικών στάσεων συμπεριφορών που τους έχουν δοθεί στην τάξη.

Πχ, ένα πρόβλημα που ανάγεται σε επιλογή τροφίμων ή διατροφικών επιλογών, ή σε θέμα κατανάλωσης τροφής. Επίσης, σε θέμα συμπεριφοράς σε θέμα οικονομικής συμπεριφοράς, ή και θέμα οικογένειας και διαχείρισης σχέσεων σε αυτήν.

 • Μια ερώτηση θα πρέπει να είναι πολλαπλής επιλογής, και άλλη μια ακόμη αντιστοίχισης ή και σταυρόλεξο, ακροστοιχίδα, ή ότι άλλο ο εκπαιδευτικός αποφασίσει. Πάλι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα θέματα ποιυ οδηγούν στην αξιολόγηση συμεπριφορών και δίνουν ενίσχυση στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί. Έτσι, μπορείτε και να αξιολογήσετε μόνοι σας το εκπαιδευτικό σας έργο αλλά και να ενισχύσετε θέματα τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί καλά από τους ίδιους τους μαθητές σας, ώστε στην συνέχεια να γίνει ανατροφοδότηση δική σας αλλά και των μαθητών
 • Τέλος θα πρέπει να υπάρχει και μια ερώτηση ανάπτυξης, για εκείνους που πραγματικά έχουν αφομοιώσει πλήρως το εκπαιδευτικό υλικό που τους έχει δοθεί.
Το διαγώνισμα τετραμήνου στοχεύει περισσότερο στη γενική αξιολόγηση του μαθήματος, προκειμένου να ενισχυθούν οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν προσφερθεί με το εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη, αλλά και για να μελετηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές συμπεριφορές των μαθητών που στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση τους και την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου γενικά.

Στο δεύτερο τετράμηνο μπορεί να δοθεί μια εργασία με ένα θέμα που ίσως επιλεγεί από τους μαθητές και θα είναι μόνο βιωματικού τύπου με θέμα που αφορά στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη της ποιότητας της.Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 | By: Eva Krokidi

Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016- 2017. 

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/03-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα».
Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες. 
Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
Υπό αυτήν την έννοια, ηεστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερη σημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων που συνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών» συμπεριφορών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης του άγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων.
 Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα αντλεί από τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης και απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς), με στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς.
Γενικότερα, τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις (όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού ή οι έμφυλες ταυτότητες) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο "ολιστικής" προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλων όσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα
Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη Θεματική Εβδομάδα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις Δράσεις Αγωγής Υγείας αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

1. Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας
Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας αφορά όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες στους παραπάνω βασικούς άξονες, οι οποίοι μπορεί να εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές, όπως οι ακόλουθες. Για κάθε έναν άξονα μπορεί να αναπτυχθούν οι ίδιες ή/και επιπλέον θεματικές για γονείς και εκπαιδευτικούς.
ΑΞΟΝΕΣ:
«Διατροφή και ποιότητα ζωής» «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» «Έμφυλες Ταυτότητες»
Θεματικές για μαθητές
Διατροφικές συνήθειες και επιλογές: Τρέφομαι ή διατρέφομαι; Καταναλωτισμός και διαφήμιση Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής Οικονομική κρίση και διατροφή Διατροφή και υγεία Το σχολείο ως κοινότητα Κοινωνικά πρότυπα και εξαρτήσεις Εθισμός και εφηβική ηλικία Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στον εθισμό Οι συνέπειες του εθισμού Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών
Επιπλέον Θεματικές για γονείς / εκπαιδευτικούς
Διατροφο – εξαρτώμενες παθήσεις Διαταραχές διατροφής και εφηβεία Ο ρόλος της οικογένειας Το σχολείο ως κοινότητα Δομές ενημέρωσης υποστήριξης και συμβουλευτικής Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία Φύλο, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία Έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών Ομοφοβία και Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο

Το σχολείο λαμβάνει μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας να καλύπτουν και τους τρεις βασικούς άξονες. Ωστόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποιες από τις παραπάνω θεματικές κάθε άξονα θα επικεντρωθεί, καθώς και τον χρόνο που θα αφιερώσει στην κάθε θεματική.
Όσον αφορά στον ημερήσιο προγραμματισμό, η κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί κατά προτίμηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν βασικό άξονα και σε μία ή περισσότερες θεματικές από τον άξονα αυτό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ημερήσια κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί σε δραστηριότητες μεικτής θεματολογίας τόσο ως προς τις επιμέρους θεματικές που θα αναπτυχθούν όσο και ως προς τους βασικούς άξονες, μεριμνώντας κατά το δυνατόν για τη συνοχή και τη συνέχεια του περιεχομένου των δράσεων στη διάρκεια της ημέρας.
Οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις υλοποιούνται στο σύνολό τους στη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο του διδακτικού τους ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος κάθε τάξης οργανώνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι στη διάθεση των σχολείων. Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας (project) κ.ά. 
Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από σχετικό Κατάλογο που έχει συγκροτήσει το ΙΕΠ για τον σκοπό αυτό προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου ή να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες κ.λ.π. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:
α. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταβάλει στον βαθμό που χρειάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, διατηρώντας όμως για κάθε εκπαιδευτικό τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών που έχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Κάποιες δράσεις μπορεί να είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και τάξεις του σχολείου, κάποιες άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα ή τάξεις ή και να αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. Η επιλογή των δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδεθεί με συγκεκριμένες ενότητες από τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.
 β. Εναλλακτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί με την προϋπόθεση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και προεκτάσεις με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας, αξιοποιώντας οδηγίες και υλικό από τον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, (όπως σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, σύντομα σχέδια εργασίας και βιωματικές δράσεις) που είτε θα αντικαταστήσουν τη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος είτε θα αποτελούν προέκταση αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός του σχολείου και απογευματινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί σε εθελοντική βάση. Επισημαίνεται ότι αφενός οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της εβδομάδας, αφετέρου ότι κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές/-τριες από εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας κάθε τμήματος είναι υποχρεωτική.

2. Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και Κατάλογος Φορέων 
Το ΙΕΠ θα υποστηρίξει τη σχολική μονάδα με «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού». Το περιεχόμενο του φακέλου περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας και εκπαιδευτικό υλικό τα 5 οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιπροσθέτως, έχει διαμορφωθεί με ευθύνη του ΙΕΠ κατάλογος φορέων και υπηρεσιών με τους οποίους μπορεί νααναπτύξει συνεργασία η σχολική μονάδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας. Ο Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και ο Κατάλογος Φορέων έχουν αναρτηθεί σε ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα στο ΙΕΠ.

 3. Χρόνος υλοποίησης
Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους . Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα επιλέξει ποια από τις εργάσιμες εβδομάδες του δεύτερου τετραμήνου θα αφιερωθεί στη συγκεκριμένη θεματική. Κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας οι σχετικές δράσεις καλύπτουν όλες τις διδακτικές ώρες του πρωινού ή του εσπερινού σχολικού ωραρίου.

4. Διαδικασίες Σχεδιασμού της Θεματικής Εβδομάδας 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται Συντονιστική Ομάδα (Σ.Ο.) δύο έως τριών μελών που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της Θεματικής Εβδομάδας στο σχολείο, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν σχετικές αρμοδιότητες.
Η Σ.Ο. δέχεται ατομικές ή ομαδικές προτάσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, συμβουλεύεται εφόσον το κρίνει απαραίτητο τους/τις Υπευθύνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) ή/και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και υποβάλλει στο Σύλλογο Διδασκόντων μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2017 συγκεκριμένη πρόταση –σχέδιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο(σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ).
Εναλλακτικά, ο σχεδιασμός της Θεματικής Εβδομάδας μπορεί να ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων στον/στην υποδιευθυντή/ντρια ή στον/στην εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας κοινοποιείται στους/στις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, καθώς επίσης και στον/στην αρμόδιο/α Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου έως 10 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να υπάρξει, ενδεχομένως, ανατροφοδότηση από την πλευρά τους.
Επισημαίνεται ότι η σύνταξη του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική. Όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

5. Παροχή υποστήριξης σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηριχτεί από τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα σχολεία.
Οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων συναποφασίζουν για τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία θα παράσχουν την υποστήριξή τους στα σχολεία εφόσον αυτά τη ζητήσουν.
Επιπροσθέτως, οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, σε περίπτωση που προσκληθούν, μπορούν να συμμετέχουν σε ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων ή και των μαθητών/τριών έκαστης σχολικής μονάδας. 6. Αποτίμηση της εφαρμογής της Θεματικής Εβδομάδας Η εφαρμογή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17 έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματά της θα αποτιμηθούν από το ΙΕΠ προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλα θεματικά αντικείμενα ή και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εμπλεκόμενοι στη δράση θα συμπληρώσουν για το σκοπό αυτό σχετικά ερωτηματολόγια που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. 
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Παρουσίαση του βιβλίου ¨Αγουρες Νότες Ευτυχίας¨και στην Πάτρα

Η σχολή χορού The Dance Club ( by Patras & by Agyias) , οι εκδόσεις Φιλύρα και η Εύα Κροκίδη, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου των  Εν Πάτραις Κερκυραίων σας καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Εύας Κροκίδη με τίτλο : ¨Άγουρες νότες ευτυχίας¨.
Η παρουσίαση θα γίνει στο χώρο της σχολής The dance club by Patras, Ερμού 2, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 19.00.
Πρόκειται για  ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται και στην Κέρκυρα και είναι  το δεύτερο βιβλίο της συγγραφέως.
Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει η φιλόλογος Σεβαστή Σημαντήρη και θα μιλήσει η Σοφία Περλίγκα, εκ μέρους της σχολής χορού The dance club by Agyιa.
Την παρουσίαση θα πλαισιώσει χορευτικά ο Θανάσης Νικολακόπουλος, Διευθυντής και δάσκαλος του The Dance Club by Patras με ντάμα του την Ιωάννα Μητροπούλου.
Στο τέλος της παρουσίασης η συγγραφέας θα υπογράψει τα βιβλία, που θα μπορείτε να προμηθετείτε επι τόπου σε ειδική, λόγω της παρουσίασης, τιμή.
Θα είναι χαρά και τιμή η παρουσία σας.
image1.PNG
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Αγουρες Νότες Ευτυχίας

Με μεγάλη μου χαρά και τιμή σας παρουσιάζω την κυκλοφορία του νέου μου λογοτεχνικού βιβλίου  από τις εκδόσεις Φιλύρα.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι : Άγουρες Νότες Ευτυχίας και είναι ένα μυθιστόρημα κοινωνικού περιεχομένου και σχέσεων.
Είμαι πολύ περήφανη για την κυκλοφορία του και σας προσκαλώ να το διαβάσετε.
Στις 20 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα και στις 4 Δεκεμβρίου στην Πάτρα.
Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας ( Ιανός, Ευριπίδης, Πολιτεία, Πρωτοπορία)ή και να το παραγγείλετε στα δικά σας βιβλιοπωλεία.
Στην Πάτρα υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία και στην Κέρκυρα στο βιβλιοπωλείο Πλους.
Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Νέες διευκρινήσεις

Επειδή όντως θα είναι πολύ δύσκολο ως ίσως και αδύνατο για τους μικρούς μαθητές της Α τάξης να κοιυβαλάνε και το θυμούνται κιόλας, να έχουν μαζί τους και τα δυο βιβλία της Οικιακής Οικονομίας θα ήθελα να σας συμβουλεύσω τα αξής:
Θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι βάζοντας τους στόχους , γενικούς και ειδικούς, όπως ήδη έχουμε πει, για την επεξεργασία του μαθήματος της επόμενης μέρας.
Θα έχετε μελετήσει και κρατήσει τις λέξεις κλειδιά και από τα δυο κεφάλαια όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Θα έλεγα, έστω και τώρα, που ήδη έχετε κάνει τα πρώτα μαθήματα, να σχεδιάσετε τις ενότητες σας, να τις προγραμματίσετε στην διδασκαλία σας, και να θέσετε τους πρώτους στόχους με ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ και των δυο βιβλίων, με δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα έχουν πιθανά φέρει το βιβλίο της Β.
Θα σχεδιάσετε το μάθημα με τις γνωστές μεθόδους που έχουμε ήδη πει, και που προτείνονται και από το ΙΕΠ,  χρησιμοποιώντας φύλα εργασίας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, προσαρμόζοντας και αυτά που ήδη σας έχω δώσει ( τα οποία είναι μόνο ΕΚΔΕΙΚΤΙΚΑ) στο μάθημα σας.
Στην πρώτη ενότητα, το θέμα της οικογένειας συνδυάζεται και στα δυο αυτά κεφάλαια, αφού στο βιβλίο της Α μιλάει κατευθείαν για την οικογένεια και στο κεφάλαιο 10 της Β μιλάει για το ρόλο της οικογένειας.
Στο βιβλίο της α οι λέξεις κλειδιά είναι: οικογένεια, τύποι οικογένειας, ( από εκείνα που θα διδάξουμε) και αντίστοιχα στο βιβλιο της β οι λέξεις κλειδιά είναι:κοινωνικός ρόλος της οικογένειας, θεσμός, διαπαιδαγώγηση , άτομο και κοινωνία.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εύκολος ένας συνδυασμός και των δυο, και στόχευση που μπορεί να ακολουθηθεί από τις κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογίες.
Θα έλεγα παρόλα αυτά, ότι είναι σημαντικό να νιώσουν οι μαθητές της Α τάξης, την ένοια του "ανήκειν" πρώτα απ΄όλα στην οικογένεια τους για να μπορέσουμε στην συνέχεια να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο τους σχολείου.
Μην ξεχνάτε ότι τα βιβλία αποτελούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και είναι στην δική σας ευχέρεια ο τρόπος και η μεθοδολογία ώτσε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος.
Επίσης, επειδή μετά από επικοινωνία που έχω με πολλούς συναδέλφους αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ άγχος για όλες αυτές τις αλλαγές, καθώς και για το διαγώνισμα και την εργασία του δεύτερου τετραμήνου, θα σας συμβούλευα να χαλαρώσετε, να αρχίσουμε με το καλό στα νέα δεδομένα, και θα τα αναλύσουμε και δημιουργήσουμε όλα με τον σωστό τρόπο στην συνέχεια. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την ύλη που θα την προσαρμόσουμε στα κατάλληλα πλαίσια και πάλι.
Ξεκινήστε με την οικογένεια, είναι αρκετές οι ώρες επεξεργασίας αυτού του κεφαλαίου,, οργανωθείτε συστηματικά και κατάλληλα ώστε να προσαρμοστείτε στις ανάγκες συνδυασμού διδακτικού υλικού και από τα δυο βιβλία και στην πορεία θα εργαζόμαστε από κοινού για την συνέχεια.

Νέες οδηγίες και ένα διδακτικό σενάριο με θέμα την οικογένεια.

Καλή σχολική χρονιά και πάλι.
Ξεκινάω με την συνέχεια των οδηγιών που σας υποσχέθηκα καθώς και με την παράθεση ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο βρίσκεται στην πλατφόρμα Αίσωπος και μπορείτε να το δείτε εδώ.http://aesop.iep.edu.gr/node/26501
Και για όποιον δεν μπορεί να το δει για τεχνικούς λόγους σας το δίνω με την μορφή του PDF για να το μελετήσετε και να παράγετε περισσότερες ιδέες. Και θα το βρείτε στην νέα ιστοσελίδα που ήδη έχει δημιουργθεί για την καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση σας.
Και βρίσκεται εδώ.http://oikoik-krokidi.weebly.com/
Το υλικό που σας δίνω είναι μόνο για το ξεκίνημα μας, αυτή την διαφορετική σχολική χρονιά, και στην συνέχεια θα συνεχίσουμε με περισσότερα διδακτικά σενάρια, γιατί αυτός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τον καλύτερο σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος μας.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Ενότητα 1η:
Σελίδες βιβλίου Α
Κεφάλαιο 1 (σελ. 6-9) του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Κεφάλαιο 1 (σελ. 8-13) και 10 (σελ. 128-131) της Β’ Γυμνασίου. 
Κεφάλαιο 1 (σελ. 9-21) 
του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της Α’ και Κεφάλαιο 10 (σελ. 132-135) ) της Β’ Γυμνασίου 

Στην πρίπτωση της πρώτης ενότητας που αφορά στα θέματα της οικογένειας και η οποία θα πρέπει πάντα να εξετάζεται πρώτη ώστε να υπάρχει η καλύτερη ενσωμάτωση και προσαρμογή των μαθητών της Α τάξης στο νέο τους σχολείο παρατηρείται μια ανάμειξη των κεφαλαίων που αναφέρονται στην οικογένεια και στο βιβλίο της Α αλλά και της Β.
Αν μελετήσετε τις σχετικές σελίδες θα δείτε ότι ο θεσμός της οικογένειας μελετάται πια και από την άποψη του κεφαλαίου “Προετοιμασία για το μέλλον” από το βιβλίο της Β, όπως και τα ιστορικά στοιχεία της α ενότητας από το βιβλίο και πάλι της Β. Μπορεί να διδαχθεί επομένως το θέμα της οικογένειας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που αφορά και στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, με στόχους που αφορούν στα θέματα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ:

Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

 • Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας. 
 • Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας. 
 • Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114). 
 • Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
 • Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. 
Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ. 

 • Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή. 
 • Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της. 
 • Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης). 
 • Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία. 
 • Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας. 
 • Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0). 
 • Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του. 

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. 

Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. και συνιστάται να διδαχθεί σε 14 ώρες.


Στα πρώτα μαθήματα συνιστάται να αξιοποιηθεί  το Υποδειγματικό έργο της πλατφόρμας eTwinning. https://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=1001&klang=en&lang=en 
A Day for the Family,  
Μια μέρα για την οικογένεια το οποία σας παραθέτω ως διδακτικό σενάριο ( με δική μου επεξεργασία). Φυσικά μπορείτε να πάρετε ιδέες και να το χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα δικά σας διδακτικά σενάρια, ή ακόμη να το διευρήνετε και στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου της Οικογένειας.