Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. Τι ισχύει για την Οικιακή Οικονομία!

Σας παραθέτω το πρόσφατο έγγραφο που μας έχει κοινοποιηθεί για τις Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης στο Γυμνάσιο.


Αθήνα,            19-10-2012
Αρ. Πρωτ.        128746/Γ2
ΠΡΟΣ:
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:  Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών στο Γυμνάσιο 

Σχετικά με τη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια των τριμήνων στο Γυμνάσιο σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) και ειδικότερα:
τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) (περ. β της παρ. 1 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994), διάρκειας 10-15 λεπτών (άρ. 3 του Π.Δ. 465/1981, ΦΕΚ Α΄ 129).
Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση (περ. γ της παρ. 1 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994). 
 Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα (παρ. 3 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994).  

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Έτσι στην συνέχεια σας δίνω όλα τα σχετικά για τις γραπτές δοκιμασίες του μαθήματος μας:
Εδώ,(Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) στο πιο πρόσφατο νόμο, αναφέρονται τα γενικά για την αξιολόγηση και επισημαίνεται οτι για την Οικιακή Οικονομία δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο. 
Όμως, σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, που ήδη ξέραμε,( άρ. 3 του Π.Δ. 465/1981, ΦΕΚ Α΄ 129) η Οικιακή Οικονομία ανήκει στα μαθήματα που έχουν γραπτές δοκιμασίες στα δύο τρίμηνα. Και ο νόμος είναι εδώ!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!