Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 | By: Eva Krokidi

Οι οδηγίες του Υπουργείου για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας!

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Α΄ και Β΄ Γυμνασίου)

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2121), διδάσκεται στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύο ώρες την εβδομάδα και στη Β’ τάξη Γυμνασίου μία ώρα την εβδομάδα. Επιπλέον, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι μαθητές να έχουν διαθέσιμα εκτός από τα βιβλία της Α ‘ τάξης και τα βιβλία και της Β’. 

Με βάση τα παραπάνω, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση των διδακτικών ενοτήτων, δίνεται η ακόλουθη ενδεικτική πρόταση διαχείρισης της ύλης.

Α’ τάξη Γυμνασίου

Ι. Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος (14 ώρες) 

Η διδασκαλία της ενότητας προτείνεται να συνδυαστεί με τις ενότητες: Οικιακή Οικονομία και ελληνικός Πολιτισμός και Προετοιμασία για το Μέλλον που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της Β΄ τάξης. 

Οι μαθητές προσεγγίζουν το θεσμό της οικογένειας (Η Οικογένεια – Η ελληνική Οικογένεια), τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού, τα χαρακτηριστικά και την οργάνωση της οικογενειακής ζωής (Οικιακή Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα, Οικιακή Οικονομία στο Βυζάντιο, Οικιακή Οικονομία στα μεταβυζαντινά χρόνια, Γάμος και οικογένεια, Στοιχεία οικογενειακού δικαίου), κατανοούν το ρόλο της οικογένειας και τη σημασία της οικογενειακής αγωγής (Ο ρόλος της οικογένειας, Οικογενειακή Αγωγή, Σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας), αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες (Κοινωνικός περίγυρος – μορφές διαπροσωπικών σχέσεων, Επικοινωνία και προβλήματα, Η κοινωνικότητα των νέων).

ΙΙ. Οικονομικά της Οικογένειας (4 ώρες)

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον οικονομικό ρόλο της οικογένειας, τη σημασία των οικονομικών πόρων και της οικονομικής οργάνωσης της οικογένειας. 

Η διδασκαλία της ενότητας, προτείνεται να ενισχυθεί με την ενότητα 4.2 από το βιβλίο της Β’ τάξης. 

ΙΙΙ. Διατροφή (15 ώρες) 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της διατροφής για την υγεία του ανθρώπου.  Ευαισθητοποιούνται για θέματα ποιότητας και υγιεινής διατροφής. Αποκτούν δεξιότητες στην αναγνώριση και ομαδοποίηση των τροφίμων και των θρεπτικών συστατικών. Αντιλαμβάνονται τη σημασία της υγιεινής διατροφής στην πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας. 

Η ενότητα προτείνεται να συμπληρωθεί με τις ενότητες 5.3-5.9 του βιβλίου της Β’ τάξης.

IV. Αγωγής Υγείας – Πρόληψη Ατυχημάτων (8 ώρες)

Οι μαθητές γνωρίζουν τον εαυτό τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχό τους για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Συνειδητοποιούν τη σημασία φροντίδας του σώματος και της υιοθέτησης συνηθειών ατομικής υγιεινής. Ασκούνται στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην πρόληψη των ατυχημάτων. 

Η ενότητα προτείνεται να ενισχυθεί με τις ενότητες 9.1 και 9.2 του βιβλίου της Β’ τάξης.

VΚατοικία (5 ώρες)

Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της κατοικίας για τον άνθρωπο, τη σημασία της παράδοσης στον τομέα της κατοικίας και να γνωρίσουν τους κύριους τύπους και μορφές κατοικίας, τη λειτουργικότητα, την αισθητική και τον εξοπλισμό της κατοικίας. 

Η ενότητα μπορεί να συμπληρωθεί με τις ενότητες 1.4, και 6.4 του βιβλίου της Β’ τάξης. 

VIΕνδυμασία (4 ώρες) 

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για την ενδυμασία, την ιστορική της εξέλιξη, την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, τους τύπους ενδυμασίας, τις πρώτες ύλες καθώς και στοιχεία για την αισθητική και υγιεινή της ενδυμασίας. 

Η ενότητα μπορεί να συμπληρωθεί επίσης με την ενότητα 1.4 του βιβλίου της Β’ τάξης. 

 

Β’ τάξη Γυμνασίου 

 

Ι. Οργάνωση της Οικογενειακής Ζωής (3 ώρες)

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων (οικονομικών, φυσικών, ανθρώπινων κ.ά.). Γίνονται ικανοί στην οργάνωση των εργασιών τους, στη διαχείριση των πόρων τους και στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

 

ΙΙ. Οικονομικά της Οικογένειας – Συμπεριφορά του Καταναλωτή (5 ώρες) 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία και την οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων. Αντιλαμβάνονται την οικονομική συμπεριφορά του νοικοκυριού και εξετάζουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενημερώνονται για τα δικαιώματα του καταναλωτή, προβληματίζονται για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον και αναπτύσσουν στάσεις βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η ενότητα μπορεί να ενισχυθεί με την ενότητα 1.5 (η σημασία της ελληνικής παράδοσης) του βιβλίου της Β’.

 

ΙΙΙ. Διατροφή και Διαιτολογία (5)

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σύνδεση των διατροφικών συνηθειών με την υγεία, ασκούνται στο σχεδιασμό γευμάτων και στην υιοθέτηση υγειών συμπεριφορών αναφορικά με τη διατροφή. Αντιλαμβάνονται τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και τις συστάσεις για τη διατροφή στα στάδια της ζωής (Ενότητες 3.9 του βιβλίου της Α’ τάξης και 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.12 του βιβλίου της Β’ τάξης).

 

IV. Αγωγή Υγείας (4)

Οι μαθητές κατανοούν τα αίτια και τους τρόπους μετάδοσης αλλά και πρόληψης των συνηθέστερων ασθενειών. Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο για σωστές επιλογές. Εξετάζουν τις διαφυλικές σχέσεις, τη σεξουαλική συμπεριφορά και γενικά τα χαρακτηριστικά της εφηβείας (ενότητες 8.1, 8.2, 8.3, 9.3). 

Στο πλαίσιο της ενότητας προτείνεται να συμπεριληφθεί και η ενότητα 10.5 του βιβλίου της Β’.

 

V. Οικολογία και Κατοικία – Σύγχρονη Οικιακή Τεχνολογία (9 ώρες)   

Οι μαθητές κατανοούν βασικές έννοιες του ανθρώπινου περιβάλλοντος και συνειδητοποιούν τις επιδράσεις της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε αυτό. Διακρίνουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της σύγχρονης οικοτεχνολογίας. Αποκτούν δεξιότητες βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 

Προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την Οικιακή Οικονομία Α και Β Γυμνασίου

1. Η Οικογένεια στο χώρο και στο χρόνο. Οι μαθητές σε ομάδες προσεγγίζουν το θεσμό της οικογένειας, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο των μελών, τα χαρακτηριστικά της  διαχρονικά, στον ελληνικό χώρο και σε άλλες χώρες. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζονται έθιμα που σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή (π.χ. έθιμα του γάμου), ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν πώς η οικογένεια γίνεται φορέας της πολιτιστικής παράδοσης των λαών.
2. Εκφοβισμός και σχέσεις στο σχολείο. Με την εκπόνηση εργασιών, δρώμενων κλπ, οι μαθητές προσεγγίζουν τα ζητήματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή, την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αναλαμβάνουν δράσεις κατά της βίας και υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας. 
3. Διατροφή και βιώσιμη ανάπτυξη. Με ομαδικές εργασίες, δρώμενα, παιχνίδια ρόλων κλπ. οι μαθητές προσεγγίζουν ζητήματα που συνδέονται με βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης των ειδών διατροφής. Συγκρίνουν τα διάφορα πρότυπα παραγωγής των προϊόντων αυτών και τις εξετάζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. 
4. Βιώσιμος καταναλωτής. Οι μαθητές σε ομάδες ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράσεις που προβάλλουν τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης.
5. Ελληνική παραδοσιακή διατροφή. Οι μαθητές σε ομάδες προσεγγίζουν την παραδοσιακή διατροφή. Συμμετέχουν σχεδιάζουν και εκθέτουν τοπικά εδέσματα με την ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους. 
6. Οι μαθητές σε ομάδες αναζητούν, μελετούν και συγκρίνουν τοπικές ενδυμασίες ή τύπους κατοικιών και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της λαϊκής τέχνης και του πολιτισμού.    
7. Εφηβεία και σεξουαλική αγωγή. Οι μαθητές προσεγγίζουν ζητήματα που συνδέονται με τις σχέσεις των δύο φύλων, τη σεξουαλικότητα, την προφύλαξη και την υγιεινή, και αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές αυτοεκτίμησης, σεβασμού του εαυτού και του άλλου.