Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Νέες οδηγίες και ένα διδακτικό σενάριο με θέμα την οικογένεια.

Καλή σχολική χρονιά και πάλι.
Ξεκινάω με την συνέχεια των οδηγιών που σας υποσχέθηκα καθώς και με την παράθεση ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο βρίσκεται στην πλατφόρμα Αίσωπος και μπορείτε να το δείτε εδώ.http://aesop.iep.edu.gr/node/26501
Και για όποιον δεν μπορεί να το δει για τεχνικούς λόγους σας το δίνω με την μορφή του PDF για να το μελετήσετε και να παράγετε περισσότερες ιδέες. Και θα το βρείτε στην νέα ιστοσελίδα που ήδη έχει δημιουργθεί για την καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση σας.
Και βρίσκεται εδώ.http://oikoik-krokidi.weebly.com/
Το υλικό που σας δίνω είναι μόνο για το ξεκίνημα μας, αυτή την διαφορετική σχολική χρονιά, και στην συνέχεια θα συνεχίσουμε με περισσότερα διδακτικά σενάρια, γιατί αυτός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τον καλύτερο σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος μας.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Ενότητα 1η:
Σελίδες βιβλίου Α
Κεφάλαιο 1 (σελ. 6-9) του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Κεφάλαιο 1 (σελ. 8-13) και 10 (σελ. 128-131) της Β’ Γυμνασίου. 
Κεφάλαιο 1 (σελ. 9-21) 
του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της Α’ και Κεφάλαιο 10 (σελ. 132-135) ) της Β’ Γυμνασίου 

Στην πρίπτωση της πρώτης ενότητας που αφορά στα θέματα της οικογένειας και η οποία θα πρέπει πάντα να εξετάζεται πρώτη ώστε να υπάρχει η καλύτερη ενσωμάτωση και προσαρμογή των μαθητών της Α τάξης στο νέο τους σχολείο παρατηρείται μια ανάμειξη των κεφαλαίων που αναφέρονται στην οικογένεια και στο βιβλίο της Α αλλά και της Β.
Αν μελετήσετε τις σχετικές σελίδες θα δείτε ότι ο θεσμός της οικογένειας μελετάται πια και από την άποψη του κεφαλαίου “Προετοιμασία για το μέλλον” από το βιβλίο της Β, όπως και τα ιστορικά στοιχεία της α ενότητας από το βιβλίο και πάλι της Β. Μπορεί να διδαχθεί επομένως το θέμα της οικογένειας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που αφορά και στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, με στόχους που αφορούν στα θέματα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ:

Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

 • Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας. 
 • Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας. 
 • Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114). 
 • Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
 • Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. 
Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ. 

 • Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή. 
 • Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της. 
 • Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης). 
 • Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία. 
 • Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας. 
 • Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0). 
 • Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του. 

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. 

Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. και συνιστάται να διδαχθεί σε 14 ώρες.


Στα πρώτα μαθήματα συνιστάται να αξιοποιηθεί  το Υποδειγματικό έργο της πλατφόρμας eTwinning. https://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=1001&klang=en&lang=en 
A Day for the Family,  
Μια μέρα για την οικογένεια το οποία σας παραθέτω ως διδακτικό σενάριο ( με δική μου επεξεργασία). Φυσικά μπορείτε να πάρετε ιδέες και να το χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα δικά σας διδακτικά σενάρια, ή ακόμη να το διευρήνετε και στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου της Οικογένειας.