Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Υπόδειγμα περιγραφικής αξιολόγησης με τη χρήση rubrics.

Εδώ θα βρείτε το rubrics  που ετοιμάστηκε για  βιωματικό σεμινάριο Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές δουλειές. Επίσης μπορείτε να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τους δικούς σας στόχους ή ανάγκες.
Το συγκεκριμένο rubrics είναι ένα παράδειγμα εργασίας στην περιγραφική αξιολόγηση που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία. (πιλοτικό σχολείο, βιωματική διδασκαλία και μέθοδος project).
Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό τον τρόπο αξιολόγησης και την χρήση των rubrics μπορείτε να δείτε στην μαγνητοσκοπημένη ηλεκτρονική τάξη που υλοποιήθηκε για αυτό το θέμα στις 26 Νοεμβρίου 2012.