Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Αθήνα, 18.09.2009
Αρ. πρωτ.: 23807

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τµήµα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων του προγράµµατος σπουδών και των διδακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων για το ακαδ. έτος 2009 - 2010 ενδιαφέρεται να απασχολήσει ειδικούς επιστήμονες µε σύμβαση ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 5 Π.∆. 407/80, ως εξής:
Α) Για τις διδακτικές ασκήσεις της Διδακτικής της Οικιακής Οικονομίας: Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διδακτική εμπειρία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
B) Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: Απαιτείται πτυχίο Φιλοσοφικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης.
Γ) Για τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων «Ιστορία του Πολιτισμού», «Πολιτισμικά Θέματα», «Εφαρμοσμένα Θέματα Πολιτισμού»:
Απαιτείται πτυχίο Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία της Τέχνης και ανάλογη διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Δ) Για εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βιολογία»:
Απαιτείται πτυχίο τμήματος Βιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφές διδακτορικό δίπλωμα και ανάλογη διδακτική εμπειρία σε εργαστήρια Βιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ε) Για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία»,«Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση»:
Απαιτείται πτυχίο τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, διδακτορικό δίπλωμα και ανάλογη διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΣΤ)Για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία της Οικογένειας»,«Αγροτική Οικιακή Οικονομία»,«Αγροτική Πολιτική»,«Η Κοινότητα στην Αστική & Αγροτική Κοινωνία»:
Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή συναφών Τμημάτων της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού, Τµήµα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κα. Κατερίνα Ζώη, γραφείο 106, ώρες 11:00-17:00, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα, (τηλ. 210 9549215) μέχρι τη Δευτέρα 28-09-2009, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Αίτηση
- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, που θα συµπεριλαµβάνει και το επιστηµονικό έργο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βεβαίωση προϋπηρεσίας, ιδιαίτερα για συναφές διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμιο
- Συστατικές επιστολές
Κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφεροµένου, να βοηθήσει στην επιλογή.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα λάβει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα το Τμήμα Οικιακής Οικολογίας σε ό,τι αφορά στις θέσεις 407/80 το ακαδ. έτος 2009-2010.


Η Πρόεδρος του Τµήµατος


Ε. Γεωργιτσογιάννη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια