Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Πολιτισμός"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 64/08-10-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3. Αγωγή και Πολιτισμός

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από 14/10/2009 μέχρι τις 13/11/2009 και ώρες 11:00-17:00 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (κα Ζώη γραφείο 1.06) αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου) καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

2. Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα) και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών (επικυρωμένα)

7. Δύο συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα ανά κατεύθυνση:

· Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

- Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

-Διδασκαλία: Θεωρία και πράξη

-Παιδαγωγική Ψυχολογία

· Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

-Εκπαιδευτική Πολιτική

-Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

-Διοίκηση της Εκπαίδευσης

· Αγωγή και Πολιτισμός

-Ιστορία του Πολιτισμού

-Πολιτισμικά Θέματα

-Εισαγωγή στην Τέχνη

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν την ύλη και την ενδεικτική βιβλιογραφία των παραπάνω μαθημάτων από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Σχετική ανακοίνωση υπάρχει επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2010. Ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Ζώη τηλ 210 9549215 και ώρες 11:00-17:00. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου http://www.hua.gr/ekpol.php στη σύνδεση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις».

Αθήνα

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία

Αναπλ. Καθηγήτρια