Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Κάτι από το παρελθόν!

Δείτε πως ορίζει την επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας η Σαπφώ Λεοντιάς στο εγχειρίδιο της Οικιακής Οικονομίας που έγραψε το 1887.

... Το βαθύ και σπουδαίον περιεχόμενον νόημα της Οικιακής Οικονομίας διατυπούται εις ταύτα: Οικιακή Οικονομία σημαίνει την σωματικήν και πνευματικήν παρασκευήν του ανθρώπου, ανδρός και γυναικός, όπως γένωνται άξιοι αρχηγοί και κυβερνήται και μορφωταί, και προβιβασταί του οικογενειακού βίου υπό υλικήν και ηθικήν έποψιν• την σκόπιμον και θεάρεστον κίνησιν και ενέργειαν των σωματικών και πνευματικών αυτών δυνάμεων επί των δυνάμεων και ενεργειών της φύσεως και την μετά λόγου και αρετής χρήσιν των υπαρχόντων αΰλων και υλικών κεφαλαίων προς παραγωγήν και κτήσιν των οικείων και αναγκαιούντων τω τε ατομικώ και οικογενειακώ βίω αγαθών• την τε συνετήν και σώφρονα διαχείρισιν πάντων τούτων και την μετά δυνάμεως ηθικής διοίκησιν και διακανόνισιν της αναλώσεως και δαπάνης αυτών διά τας παρούσας ανάγκας και επί τούτοις πάσι την εκ της τοιαύτης διαχειρίσεως προερχομένην διατήρησιν και προβλεπομένην φύλαξιν και αύξησιν αυτών διά τας μελλούσας.
Τοιαύτη ή μάλλον αύτη ούσα η Οικιακή Οικονομία, είνε αυτή η επιστήμη και τέχνη του οικογενειακού βίου, το μεν διότι ερευνά και ανευρίσκει και διδάσκει τας σωτηρίους αληθείας, δι' ων ο οικογενειακός βίος σώζεται, τελειοποιείται, προβιβάζεται, ευημερεί και ευδαιμονεί, το δε διότι διά της εφαρμογής των αληθειών τούτων παράγει τα μέσα και τους τρόπους, καθ' ους πραγματοποιείται και εκτελείται η σωτηρία αύτη, η τελειοποίησις, ο προβιβασμός, η ευημερία και ευδαιμονία των προσώπων των διανυόντων τον οικογενειακόν βίον και συγκροτούντων την κατ' οίκον κοινωνίαν. Και δυνάμεθα κατά την βαθυτάτην και περιεκτικωτάτην ταύτην αυτής έννοιαν να ονομάσωμεν αυτήν οικονομίαν του οικογενειακού βίου και μετά της Πολιτικής Οικονομίας ομού αμφοτέρας να ονομάσωμεν Οικονομίαν του καθόλου βίου• διότι το περιεχόμενον αμφοτέρων συγκροτεί την εν γένει ζωήν και κίνησιν και εργασίαν του ανθρώπου, τον όλον αγώνα υπέρ της υπάρξεως αυτού προς την αρμόζουσαν αυτώ διαγωγήν εν τω επί γης βίω κατά πάντα αυτού τα σημεία, την τε υλικήν και πνευματικήν αυτού τελειοποιησιν, και την επίτευξιν της προωρισμένης αυτώ υπό του Παναγάθου Θεού ευδαιμονίας....


Τα σχόλια δικά σας...

1 σχόλια:

Afroditi είπε...

πολύ καλό!Ευα μπράβο που το μοιράστικες μαζί μας :-)