Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Οδηγίες για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.


 Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας  (Αρ.Πρωτ.147633/Γ2/11-10-2013/ΥΠΑΙΘ) μας δίνει τις παρακάτω οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α΄ Γυμνασίου
Σκοπός και στόχοι του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας Α΄ Γυμνασίου
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στην
οικογένεια και στην κοινότητα. To μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συμβάλλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Η Οικιακή Οικονομία προσφέρει
γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και
αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ευημερία του
ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Στις Διδακτικές Οδηγίες που ακολουθούν, ο εκπαιδευτικός θα βρει τους γενικούς στόχους
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) τον προτεινόμενο χρονικό προγραμματισμό, τις βασικές
πηγές, τις θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, καθώς και ενδεικτικά σχέδια εργασίας.

1. Γενικοί στόχοι
Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος  (10 ώρες)
- Οι μαθητές προσεγγίζουν το θεσμό της οικογένειας και τη σημασία του για την
προσωπική και κοινωνική ζωή. Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της
ελληνικής οικογένειας, κατανοούν το ρόλο της οικογενειακής ανατροφής και διαπαιδαγώγησης,
αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες για συνεργασία και
συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες.

Οικονομικά της οικογένειας (5 ώρες)
- Αντιλαμβάνονται τη σημασία των οικονομικών πόρων και ζητημάτων που απασχολούν
την οικογένεια και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα «οικογενειακού προϋπολογισμού» και
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Διατροφή (10 ώρες)
- Συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της διατροφής στην καθημερινή ζωή και
ευαισθητοποιούνται για θέματα ποιότητας, υγιεινής διατροφής και διαιτολογίας, καθώς και
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Αγωγή Υγείας (8 ώρες)
- Γνωρίζουν τον εαυτό τους και αντιλαμβάνονται τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής
φροντίδας, αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από βιωματική μάθηση και κριτική
γνώση ώστε να καλλιεργούν στάσεις αυτοπεποίθησης και αυτοελέγχου με σκοπό την σωστή
λήψη αποφάσεων.
Πρόληψη ατυχημάτων (7 ώρες)
- Αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για την αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση
ατυχημάτων, ασκούνται στην κυκλοφοριακή αγωγή και αποφεύγουν τη βία.
Κατοικία (5 ώρες)
-Γνωρίζουν τη πολλαπλή σημασία της κατοικίας για τον άνθρωπο, την αξία της
παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καλλιεργούν την καλαισθησία και αποκτούν
γνώσεις για την λειτουργικότητα, αισθητική και υγιεινή της κατοικίας.
Ενδυμασία (5 ώρες)
- Αποκτούν γνώσεις και πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας, για την
ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, τις πρώτες ύλες, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και στοιχεία
για την αισθητική και υγιεινή της ενδυμασίας.
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο
(ομάδα), ομοιότητα-διαφορά, χώρος, χρόνος.
2. Προτεινόμενες στρατηγικές μάθησης:
-  Βιωματική μάθηση
-  Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
-  Διευρευνητική μέθοδος
-  Μέθοδος κατάκτησης εννοιών
-  Παρακολούθηση βίντεο, φιλμ, εικόνων, βασισμένη σε φύλλα εργασίας από την εκπαιδευτική
τηλεόραση ή από άλλους εγκεκριμένους ιστότοπους
-  Ανακαλυπτική παρατήρηση βασισμένη σε φύλλα εργασίας από εικονογραφημένο υλικό και
έργα Τέχνης
-  Χρήση Τ.Π.Ε. και διαδραστικού πίνακα, (σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει η κατάλληλη
υποδομή), δημιουργία διαφανειών και συστηματική χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο
ιστότοπος http://www.e-yliko.gr/default.aspx.
-  Διδασκαλία με διάλογο
-  Εννοιολογικός χάρτης
-  Καταιγισμός ιδεών
3. Διδακτικά εργαλεία
Πέρα από το διδακτικό βιβλίο του μαθητή ο διδάσκων οφείλει να αξιοποιεί τις προτάσεις του
Βιβλίου του Εκπαιδευτικού, καθώς και τον  Εργαστηριακό Οδηγό Α Γυμνασίου (βλ.
http://dschool.edu.gr/). Ποικίλα πολυμεσικά εργαλεία καθώς και ποικίλο διδακτικό υλικό μπορεί
να αναζητήσει στο  Φωτόδεντρο, Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
για την Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση, σχεδιαστής ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (βλ.
http://photodentro.edu.gr/jspui/),στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Επιχειρησιακό Πρ/μα «Εκπαίδευση
και δια Βίου Μάθηση» (βλ. http://repository.edulll.gr/edulll/).

4. Προτεινόμενα σχέδια εργασίας
1. Η οικογένεια στο χώρο και στο χρόνο. Σε συνεργασία με τους καθηγητές των Ξένων
Γλωσσών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας να ερευνήσετε τα χαρακτηριστικά των οικογενειών
άλλων χωρών και λαών και να τα συγκρίνετε με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής
οικογένειας. Να διαπιστώσετε διαφορές, ομοιότητες και αλλαγές μέσα στο χώρο και στο χρόνο
και να εξηγήσετε την αιτία τους.
2. Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από τον Συνήγορο
του Παιδιού, από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και από άλλους φορείς για την
ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων:
(http://issuu.com/synigorostoypaidioy/docs/syntagi prostasia internet  http://internet-safety.sch.gr/  http://www.saferinternet.gr/  (Για ένα ασφαλές διαδίκτυο)
http://www.sch.gr/#  Υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος
http://www.antibullyingnetwork.gr/  (Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο)
http://europa.eu/youth/eu/article/κυβερνοεκφοβισμός-όταν-ο-εκφοβισμός-μεταφέρεται-στο-διαδίκτυο el
3. Ομάδες Τροφίμων. Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με θέμα συγκέντρωση
πληροφοριών για κάθε ομάδα τροφίμων και προτάσεις για τη δημιουργία του ιδανικού
διαιτολογίου με βάση το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, προτάσεις εβδομαδιαίου διαιτολογίου.
4. Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας στην περιοχή σας. Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών
εργασιών με θέμα συγκέντρωση πληροφοριών, κατασκευές μακέτας, συγκριτική παρουσίαση και
ερμηνεία για την εξέλιξη της ανθρώπινης κατοικίας μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
5. Παραδοσιακές ενδυμασίες. Καταγραφή και παρουσίαση με τη χρήση ΤΠΕ παραδοσιακών
ενδυμασιών της Ελλάδας και άλλων χωρών. Ομοιότητες και διαφορές, σύγκριση με τη σύγχρονη
ενδυμασία.
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Β΄ Γυμνασίου)
Για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στη Β΄ Γυμνασίου προτείνεται να διδαχθούν τα
κεφάλαια: 1−6 και 8−10 από το διδασκόμενο βιβλίο